Jaký je účel svěřenských fondů?

Svěřenské fondy mají ve světě již dlouholetou tradici. Do českého právního řádu byl tento institut zakotven v souvislosti s vydáním nového občanského zákoníku. Prozatím se příliš nevyužívá a vyvolává spíše otázky, které se začaly vyskytovat díky medializované cause svěřenského fondu premiéra České republiky. Proto může být užitečné, vysvětlit jeho specifika, především co svěřenský fond je, jak jej založit a k čemu slouží.

Co je svěřenský fond?

V zahraničí se tento institut těší velké oblibě nejen pro svou vysokou universalitu použití od řešení dědických otázek až po podporu útulků pro opuštěná zvířata, ale zejména pro výhodnost uplatnění z daňového hlediska. Účelem svěřenského fondu je ochrana majetku, kterým může být cokoliv od nemovitostí, přes movité věci až třeba po peníze na bankovním účtu. V českém právu se svěřenské fondy uplatňují jen pro své široké možnosti účelu použití. Pokud jde o daňovou výhodnost a poskytování anonymity, tak se na svěřenským fondem zatím do budoucna vznáší otazník.

Kdo může svěřenský fond založit?

K založení svěřeneckého fondu se může rozhodnout kdokoliv, tedy jak fyzická, tak právnická osoba. Může tím sledovat jak soukromé, tak i veřejně prospěšné cíle. Z právního hlediska se svěřenskému fondu podobá nadace, která však nenabízí takovou variabilitu. Fyzické osoby si mohou svěřenský fond založit z důvodu finančního zajištění sebe i své rodiny nejen na stáří. Fond jim slouží k ochraně majetku před lehkovážným nakládáním s ním nebo před eventuální exekucí.

Právnickým osobám slouží svěřenské fondy k rozdělování majetku mezi společníky a zaměstnance ve formě zaměstnaneckých benefitů. Ale také je mohou využívat k ochraně svého majetku před eventuální hrozbou insolvenčního řízení.

Jak svěřenský fond založit

  • zakladatel musí nejprve vybrat část majetku, kterou hodlá do fondu vložit. Tímto majetkem mohou být nemovitosti, movité věci, obchodní podíly, kapitál na bankovních účtech atd.
  • dalším krokem je zvolení způsobu nakládání s majetkem a určení správce, který bude dbát na správné nakládání s majetkem a snažit se o jeho rozmnožování
  • posledním krokem zakladatele je určení benefienta, který bude jako jediný z majetku profitovat.